O nás

Psychiatrická klinika byla v Plzni zřízena v 50. letech minulého století. Od poloviny 80. let sídlí v areálu FN Lochotín. Poskytuje pomoc pacientům všech věkových skupin včetně dětí a věnuje se celému spektru duševních poruch. Usiluje o to, aby disponovala všemi standardními léčebnými postupy v oboru, které představuje nejen bohaté spektrum psychofarmak, ale také četné psychoterapeutické postupy. Právě vyváženost obou složek, která je pro pacienty kliniky individuálně volena, může být pokládána za prioritní snahu tohoto pracoviště. Předpokladem je kvalitní zdravotnický tým a proto věnujeme značnou pozornost výběru vhodných spolupracovníků (lékařů a sester) i jejich soustavnému vzdělávání.
Začlenění zdejší PK do komplexu budov FN Lochotín umožňuje v úzké návaznosti na somatické obory řešit složité akutní stavy se závažnými somatickými komplikacemi. Lze tak okamžitě na nejvyšší úrovni řešit intoxikace, somatické komplikace duševních poruch (např. u mentální anorexie) a naopak psychické komplikace somatických onemocnění. (např. při úrazech CNS).
Psychiatrická klinika vyniká také tím, že má možnost využívat špičkové zobrazovací metody, jimiž FN Plzeň disponuje a které jsou přímo v komplexu FN Lochotín. Díky tomu lze vyšetřit těmito metodami pacienty v akutním stavu a to by nebylo možné, kdyby bylo potřeba pacienty k těmto vyšetřením převážet. Je také maximální dostupnost specializovaných konziliárních vyšetření, jsou-li konziliáři přímo v komplexu FN Lochotín.
Výjimečná je též možnost poskytování komplexní psychiatrické péče, která je dána tím, že klinika má též oddělení dětské a dorostové psychiatrie a oddělení pro léčbu návykových nemocí s detoxifikační jednotkou.