Detoxifikační jednotka

Detoxifikační jednotka je uzavřené oddělení (odd.) Psychiatrické kliniky (PK) ve Fakultní nemocnici Plzeň, kam se může objednat klient, který se chce začít léčit se svou závislostí (alkohol, drogy, návykové léky). Pobyt na detoxifikační jednotce je dobrovolný a plánovaný. Klient se objedná k pohovoru na naší AT ambulanci na telefonním čísle 377 103 157 a následně může být zařazen do pořadníku k nástup na detoxifikační jednotku, konkrétní termín bývá obvykle klientovi sdělen telefonicky. Přijímáme klienty jak se zajištěnou následnou péčí formou hospitalizace (u nás na oddělení B pro léčbu závislostí nebo v jiných zařízeních) nebo i klienty s plánem následné léčby formou ambulantní. Po řádně ukončené detoxifikaci je následná péče pro zvládání problému závislosti prakticky vždy nutná, bez ní jsou šance na abstinenci od návykových látek minimální, zhruba 1:10.

Oddělení detoxu má lůžkovou kapacitu pro 6 klientů. Se zdravotnickým personálem se klient domlouvá o svých potřebách, je edukován o svých povinnostech, které vyplývají z režimu odd. a je průběžně informován o svém zdravotním stavu, vyšetřeních, výsledcích laboratoře a v případě potřeby o zahájení podávání léků. Léčba je pro klienty plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Co nabízíme? Nabízíme komplexní služby, které zahrnují chráněné prostředí, psychoterapeutický přístup (včetně zařazení arteterapie či muzikoterapie), v případě potřeby medikamentózní podporu odvykacího stavu. Při potřebě akutní somatické péče spolupracujeme s ostatními obory v nemocnici. Nabízíme léčbu závislostí na odd., kde je pevně stanovený režim dne, který nabízí klientovi stabilitu, jistotu a bezpečné prostředí k odeznění intoxikace návykovou látkou. Během dne je 2x skupinová psychoterapie - dopoledne vedená lékařem, odpoledne skupinu vede zdravotní sestra. Po domluvě je možný také individuální pohovor s lékařem.

Co nenabízíme, respektive kdy je pobyt u nás kontraindikován?

Detoxifikační jednotka nezajišťuje akutní či intenzivní péči o pacienty s tělesnými obtížemi vyžadujícími léčbu na somatickém oddělení (např. interna, chirurgie, ARO, JIP) Léčba není určena pro pacienty s akutní psychickou krizí, pacienty sebevražedné, pacienty s poruchami myšlení, halucinující, paranoidní, mentálně retardované, delirantní, pacienty s těžkou intoxikací spojenou s poruchou vědomím, agresivní, pacienty hospitalizované nedobrovolně či soudní léčba.

Délka pobytu se přizpůsobuje potřebám procesu klientovy detoxifikace, není jednoznačně pevně stanovena, řádné ukončení je možné po splnění předem domluvené zakázky, kterou obvykle bývá klientova negativní toxikologie stanovená laboratorním vyšetřením. Průměrná dálka hospitalizace je na našem oddělení asi 2 týdny, nicméně v praxi záleží především na druhu návykové látky, kterou pacient v rámci své závislosti užíval, například při dlouhodobějším každodenním užívání kanabinoidů či benzodiazepinů to může být 6-7 týdnů.

V rámci léčebného režimu nejsou na oddělení povoleny návštěvy, není povoleno používání mobilních telefonů ani zařízení, které mohou přehrávat videozáznam. Kontakt s okolím mimo oddělení je povolen pouze písemný, formou dopisu, výjimečně zprostředkované telefonické hovory ohledně případné následné režimové léčby, např. v terapeutické komunitě. Tato opatření pacientovi lépe zajistí soustředění se na svou léčbu. Kouření a sledování televize je možné ve vyhrazeném prostoru a čase. Soužití pacientů na detoxifikační jednotce se řídí pravidly dodržování obecně platných společenských norem. Porušování léčebného řádu či společenských norem může být důvodem předčasného ukončení klientova pobytu. Pokud klient sám odmítá další pobyt na oddělení a není řádně detoxifikován, pobyt ukončuje podepsáním negativního reversu, zároveň se tím vzdává možnosti pobytu na odd. pro léčbu závislostí Psychiatrické kliniky FN Plzeň na dobu dalších minimálně 5 měsíců.