Dětské a Dorostové Oddělení "A"

Dětské oddělení Psychiatrické kliniky FN a LF UK v Plzni poskytuje komplexní diagnostickou a terapeutickou péči pacientům ve věku od 6 do 18 let z Plzně a širokého okolí. Disponujeme 17-ti lůžky. Děti ve věku povinné školní docházky navštěvují základní školu při fakultní nemocnici (ZŠ při FN) a jsou klasifikovány. Průměrná doba hospitalizace je 3 týdny. Zabýváme se problematikou celého spektra pedopsychiatrických poruch, z nichž k nejčastějším patří poruchy aktivity a pozornosti (kód F 90 podle mezinárodní klasifikace nemocí), spektrum depresivních a úzkostných poruch v dětském a adolescentním věku (kódy F 3, F 4, F 92), okruh raných psychóz (F 2). Dále se zaměřujeme na diagnostiku poruch autistického spektra (F 84). Neposkytujeme terapii adolescentním pacientům s problematikou zneužívání návykových látek (F 1).

V naších postupech využíváme komplexní psychodiagnostiku při spolupráci psychiatrů a klinických psychologů. V léčbě využíváme nejmodernější psychofarmaka s minimálním potenciálem k nežádoucím účinkům. Psychoterapie probíhá formou individuálních, skupinových i rodinně - terapeutických postupů. Naši pracovníci jsou vyškolenými psychoterapeuty v systemické rodinné psychoterapii, katathymně – imaginativní psychoterapii, kognitivně behaviorální psychoterapii a v hypnóze. Dále uplatňujeme možnosti arteterapie, canisterapie i muzikoterapie.

Léčebný plán se snažíme vždy „ušít na míru“ individuálním potřebám konkrétních pacientů. K oddělení náleží i denní stacionář, jehož klienti mají závažnou duševní poruchu a současně se vzdělávají v ZŠ při FN ve formě  psychiatrických, autistických a etopedických tříd.

 

 Jsme akreditováni jako školící pracoviště pro postgraduální vzdělávání lékařů. Dětské oddělení Psychiatrické kliniky FN a LF UK v Plzni slouží rovněž k pregraduální výuce studentů magisterského programu všeobecného lékařství lékařské fakulty a dále jako pracoviště, kde absolvují své stáže budoucí zdravotní sestry/ bratři a zdravotní asistenti /-ky středních zdravotnických škol a bakalářských studijních programů.