Oddělení léčby závislostí "B"

Specifitou kliniky je oddělení návykových nemocí. Tvoří jej:

1. Ambulance pro léčbu závislostí, do které je možné se objednat k plánovanému vyšetření a následnému doporučení možných variant léčby, v našem či dalších léčebných zařízeních, se kterými spolupracujeme.

2. Detoxifikační jednotka,  oddělení má kapacitu 6 lůžek. Je určené pacientům se závislostí na návykových látkách, kteří mají zájem o abstinenci a nejsou ji schopni v domácím prostředí.

 

3. Oddělení režimové léčby  Oddělení má kapacitu 10 lůžek, zde aplikujeme propracovaný systém 7 týdenní léčby založený na principech terapeutické komunity a skupinové psychoterapie. 

Přijetí na obě tato lůžková oddělení léčby závislosti je možné pouze dobrovolně a plánovaně. Přijetí musí předcházet pohovor na naší ambulanci pro léčbu závislostí. Čekací doba od pohovoru do nástupu na režimovou odvykací léčbu se obvykle pohybuje kolem 1-3 měsíců.

Po absolvování hospitalizace je vhodné pokračovat v ambulantní léčbě zaměřené na udržení abstinence, navázáním léčby také je ambulantní skupinová psychoterapie po absolvování hospitalizace v rámci naší ambulance. Návazná léčba může též pokračovat dalším středně či dlouhodobým pobytovým programem léčby závislosti v některém léčebném zařízení, se kterými spolupracujeme.

Udržení úplné a trvalé abstinence od návykových látek vede ke zlepšení kvality života u člověka se závislostí na návykové látce.